Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Payson Payment with Paypal
300 SEK frakt/ ca. 5 - 10 vardagar leverans

Användarvillkor för webbsidan

2020-10-24

Användarvillkor

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för www.edertools.com. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med edertools.com; Hodema edertools AB organisationsnummer 556887-7699.
Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.
Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:
avsluta ditt konto
Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:
användarna kommer meddelas via e-post

§ 2. SYFTE
Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:
Försäljning av verktyg från EDER Maschinenbau GmbH i Wolfenbüttel/ Tyskland

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN
Webbsidan ägs samt hanteras av edertools.com; HODEMA enskild firma i egenskap av juridisk person med säte i 83561 Föllinge/ Sverige.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Vår hemsida och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 18 år, som lagligt kan ingå avtal.
b) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.
c) Användarnas ytterligare skyldigheter:
Användarna ska hålla god ton mot varandra.
Material från webbsidan får laddas ned men endast användas för enskilt bruk.

§ 5. IMMATERIALRÄTT
Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING
Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.
paypal, Klarna ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:
paypal, Klarna ansvarar för all betalningshantering och debitering sker genom direktöverföring från köparens bankkonto.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a) edertools.com; HODEMA enskild firma förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.
b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:
Användarnas namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress
Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Personuppgifterna kommer användas vid leverans av varor och användas vid marknadsföring.

d) Tredje man
Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering
Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.
Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Holger Domeij Degen över antingen telefon, 0046703660981, eller e-post, [email protected].
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till edertools.com; HODEMA enskild firma för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifter begränsas.

Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Holger Domeij Degen på antingen telefon, 0046703660981, eller e-post, [email protected].
Telefontid: Måndag - fredag mellan kl. 09:00 - 14:00

§ 8. COOKIES
www.edertools.com använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.
En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.
Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:
Hantera inloggning, det som lagras är därför inloggningsuppgifter.
Skicka rätt information till rätt användare.
Språkinställning.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.edertools.com. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:
Användaren blir avstängd från webbsidan under två veckor om avtalsbrott är av mindre art och permanent om det är grovt brott.

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
edertools.com; HODEMA enskild firma som äger hemsidan, www.edertools.com, friskriver sig från följande juridiska ansvar:
I den utsträckning de inte strider mot lag ska Holger Domeij Degen inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässige skadestånd som rör material på webbsidan.

§ 11. JURISDIKTION
Hemsidan, www.edertools.com, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post [email protected].
För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.